Katalog informacija

Katalog informacija

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je

Pučkog otvorenog učilišta Poreč (Odluka KLASA: 612-02/12-01/436)

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje - Ana Čehić Anić
Telefon: 052/887 216
E-mail: ana.cehic-anic@poup.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati.

 

 

Način predavanja zahtjeva:

Pisanim putem:
- poštom na adresu: 

Pučko otvoreno učilište Poreč
Službenik za informiranje
Narodni trg 1
52440 Poreč

- elektroničkom poštom: ana.cehic@poup.hr ili info@poup.hr


Usmeno:
- zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Poreč
- telefonom na broj: 052 887 216 ili 052 887 210 (centrala).


Obrazac

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI