Upisi u programe stranih jezika - moduli A1.1. i A1.2.

Upisi u programe stranih jezika - moduli A1.1. i A1.2.

Upisujemo polaznike u tečajeve stranih jezika, modul A1.1. i A1.2.

Više o modulima možete pročitati dolje u priloženim tablicama za samoprocjenu i opisu razina.

 

Upisnice se nalaze na sljedećim poveznicama:

NJEMAČKI                            UPISNICA: https://forms.gle/iDyFLQVs4CLb52Uj8

TALIJANSKI                          UPISNICA: https://forms.gle/GLKPpSnfU1zhS9fe8

ENGLESKI                             UPISNICA: https://forms.gle/R74FteARgFdCbmTJA

 

 

Zajednički referentni nastavni program učenja stranih jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njegov sastavni dio čine prihvaćene razine jezičnih kompetencija.

Takav program osigurava fleksibilnost jer omogućava predavačima i voditeljima da sami odabiru materijale i načine na koje će postići rezultate te pruža mogućnost uvođenja sadržaja i različitih aktivnosti koje je moguće ostvariti u specifičnim uvjetima u kojima se nastava odvija i gdje nastavnik odabire u skladu s potrebama, interesima i mogućnostima pojedinaca ili grupa.

Cilj nastave stranog jezika je razvijanje komunikacijskih kompetencija tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u sredini gdje se govori njemački jezik, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti njemačkim jezikom. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju. Pritom se kod polaznika razvija razumijevanje i prihvaćanje novih i drukčijih kultura – interkulturalna kompetencija i tolerancija, ali i svijest o vlastitoj kulturi.

Polaznici jezik svladavaju putem slušanja, čitanja, govorne interakcije, govorne produkcije, pisanja te razvijanjem komunikacijskih strategija i jezičnih kompetencija uz pouku o načinu učenja.

Metodološki pristup se prilagođava korisnicima i uvijek se odabire pristup kojim će se najuspješnije ispuniti postavljeni ciljevi.

 

Cijena programa je 234,92eur / 1.770,00kn, plativo u tri mjesečne rate po 79,31eur / 590,00kn.

Dokumenti potrebni za upis:
- završna svjedodžba srednje škole ili diploma
- domovnica
- rodni list ili izvod iz matice rođenih

Za sve dodatne informacije javite nam se putem e-maila obrazovanje@poup.hr ili na broj telefona 052 887 216.

 

 

TABLICA ZA SAMOPROCJENU

A1 A2 B1 B2 C1 C2
R A Z U M I J E V A N J E Slušanje Mogu razumjeti poznate riječi i
osnovne fraze koje se odnose na
mene, moju obitelj i neposrednu
konkretnu okolinu, ako sugovornik
govori polako i razgovijetno.
Mogu razumjeti fraze i najčešće
korištene riječi iz područja
neposrednog osobnog interesa
(npr. jednostavne podatke o sebi i
obitelji, informacije vezane uz
kupovanje, neposrednu okolinu,
posao). Mogu shvatiti osnovno
značenje kratkih, jasnih i
jednostavnih poruka i javnih
obavijesti.
Mogu razumjeti glavne misli jasnog
standardnog razgovora o poznatim
temama s kojima se redovito
susrećem na poslu, u školi, u
slobodno vrijeme itd. Mogu
razumjeti glavne poruke mnogih
radijskih i televizijskih programa o
tekućim događajima ili temama od
osobnog i profesionalnog interesa
ako su iskazane relativno polako i
razumljivo.
Mogu razumjeti duže govore i
predavanja te pratiti čak i složenu
argumentaciju ako mi je tema
barem donekle poznata. Mogu
razumjeti veći dio TV vijesti i
programa koji se bave tekućim
događajima. Mogu razumjeti većinu
filmova na standardnom jeziku.
Mogu razumjeti dugačak govor čak i
kad nije jasno strukturiran i kad
veze među rečenicama nisu jasno
iskazane, već se samo
podrazumijevaju. Mogu bez
prevelika napora razumjeti
televizijske programe i filmove.
Nemam poteškoća u razumijevanju
bilo koje varijante govornog jezika,
bilo u izravnoj komunikaciji, bilo
preko medija, čak ni kad se govori
brzinom izvornog govornika, uz
uvjet da imam vremena prilagoditi
se određenom naglasku.
Čitanje Mogu prepoznati poznata imena,
riječi i vrlo jednostavne rečenice,
npr. na oglasima postavljenim na
javnim mjestima, plakatima ili u
katalozima.
Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne
tekstove. Mogu pronaći određenu,
predvidivu informaciju u
jednostavnim, svakodnevnim
pisanim materijalima kao što su
oglasi, prospekti, jelovnici i vozni
redovi, te mogu razumjeti kratka,
jednostavna osobna pisma.
Mogu razumjeti tekstove koji su
uglavnom pisani običnim jezikom ili
jezikom moje struke. Mogu
razumjeti opis događaja, osjećaja i
želja u osobnim pismima.
Mogu čitati članke i izvještaje koji
obrađuju suvremene probleme u
kojima pisac zauzima određena
stajališta ili izražava određena
mišljenja. Mogu razumjeti
suvremenu književnu prozu.
Mogu razumjeti dugačke i
kompleksne činjenične i književne
tekstove te prepoznati stilske
različitosti. Mogu razumjeti
specijalizirane članke i duže
tehničke upute, čak i kad se ne
odnose na moje područje.
Mogu bez poteškoća čitati sve vrste
tekstova, uključivši apstraktne,
strukturno ili lingvistički složene
tekstove poput priručnika,
specijaliziranih članaka i književnih
djela.
G O V O R Govorna
interakcij
a
Mogu voditi jednostavan razgovor
uz uvjet da je sugovornik spreman
sporije ponoviti ili preformulirati
svoje rečenice te da mi je spreman
pomoći da izrazim ono što želim
reći. Mogu postavljati i odgovarati
na jednostavna pitanja o dobro
poznatim temama ili da bih
zadovoljio svoje neposredne
potrebe.
Mogu komunicirati u jednostavnim i
uobičajenim situacijama koje
zahtijevaju jednostavnu i
neposrednu razmjenu informacija o
poznatim temama i aktivnostima.
Mogu sudjelovati u vrlo kratkim
razgovorima premda obično ne
razumijem dovoljno da bih sam
podržavao konverzaciju.
Mogu se snalaziti u većini situacija
koje se mogu pojaviti tijekom
putovanja kroz područje na kojemu
se taj jezik govori. Mogu se, bez
pripreme, uključiti u razgovor o
temama koje su mi poznate, koje su
od osobnog interesa ili se odnose
na svakodnevni život (npr. na
obitelj, hobi, posao, putovanja i
tekuće događaje).
Mogu komunicirati dovoljno tečno i
spontano, što omogućuje normalnu
interakciju s izvornim govornikom.
Mogu aktivno sudjelovati u
raspravama unutar poznatih
situacija obrazlažući i braneći svoja
stajališta.
Mogu se tečno i spontano izražavati
bez vrlo očitog traženja
odgovarajućih riječi. Mogu
fleksibilno i učinkovito koristiti jezik
u društvenim i poslovnim
situacijama. Mogu precizno izraziti
svoje ideje i mišljenja te se svojim
doprinosom spretno uključiti u
raspravu drugih govornika.
Mogu bez napora sudjelovati u bilo
kakvom razgovoru ili raspravi uz
dobro prepoznavanje i korištenje
idiomatskih izraza i kolokvijalizama.
Mogu se tečno izražavati i precizno
prenositi i finije nijanse značenja.
Ako ipak naiđem na problem, mogu
se povući i preformuliranjem
izražaja zaobići prepreku toliko
spretno da to
Govorna
produkcij
a
Mogu koristiti jednostavne fraze i
rečenice da bih opisao gdje živim i
osobe koje poznajem.
Mogu koristiti niz fraza i rečenica da
bih jednostavnim jezikom opisao
svoju obitelj i druge ljude, svoje
životne uvjete, svoje obrazovanje te
svoje sadašnje ili prethodno radno
mjesto.
Mogu jednostavno povezivati
rečenice kako bih opisao doživljaje i
događaje, svoje snove, nade i
težnje. Mogu ukratko obrazložiti i
objasniti svoja stajališta i planove.
Mogu ispričati priču ili prepričati
sadržaj knjige ili filma te opisati
svoje reakcije.
Mogu jasno i podrobno govoriti o
mnogim temama vezanim uz
područje vlastitoga interesa. Mogu
objasniti svoja stajališta o nekoj
aktualnoj temi navodeći prednosti i
nedostatke raznih pristupa.
Mogu iznijeti jasan, podroban opis
složenih činjenica, povezujući
tematske cjeline, razvijajući
određene misli i zaokružujući
izlaganje odgovarajućim
zaključkom.
Mogu jasno i tečno iznositi činjenice
ili argumente stilom koji odgovara
kontekstu. Mogu učinkovito i
logično strukturirati svoj prikaz na
način koji slušatelju pomaže da uoči
i zapamti glavne stavove.
Pisanje Mogu napisati kratku, jednostavnu
razglednicu, npr. poslati pozdrave s
ljetovanja. Mogu ispuniti formulare
osobnim podacima, npr. unijeti
svoje ime, državljanstvo i adresu u
hotelsku prijavnicu.
Mogu pisati kratke, jednostavne
bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo
jednostavno osobno pismo, npr.
pismo zahvale.
Mogu napisati jednostavan vezani
tekst o poznatoj temi ili temi od
osobnog interesa. Mogu napisati
osobno pismo opisujući svoje
doživljaje i dojmove.
Mogu napisati jasan, podroban
tekst o velikom broju tema s
područja svog interesa. Mogu
napisati sastav ili izvještaj prenoseći
informaciju ili navodeći razloge za ili
protiv određenog stajališta. Mogu
napisati pismo u kojemu jasno
izražavam značenje koje osobno
pridajem određenim događajima i
iskustvima.
Mogu se izraziti jasnim, dobro
strukturiranim tekstom te
obrazlagati svoja stajališta. Mogu
pisati o složenim temama u pismu,
sastavu ili izvještaju naglašavajući
ono što smatram važnim. Mogu
odabrati stil koji odgovara čitatelju
kojemu je to namijenjeno.
Mogu napisati jasan, tečan tekst
primjerenim stilom. Mogu pisati
složena pisma, izvještaje ili članke u
kojima je određena tema jasno i
logično iznesena kako bi primatelj
mogao uočiti i zapamtiti bitne
stavove. Mogu pisati sažetke i
prikaze stručnih ili književnih djela.

 

 

 

RAZINE A1 - C2 - OPIS:

Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih stupnjeva
temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom
referentnom okviru za jezike:
Prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, jasno su definirani stupnjevi
znanja stranog jezika te je time svaki stadij učenja mjerljiv.

Iskusni
korisnik
C2 Može bez poteškoća praktički razumjeti sve što čuje ili pročita. Može sažeti
informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći
argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te
razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.
C1 Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati
implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja
odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim,
akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturirani ,
detaljni tekst na složene teme pokazujući da se uspješno služi jezičnim
obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.
Samostalni
korisnik
B2 Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama,
uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati
dovoljno tečno i neusiljeno, sto omogućuje normalnu interakciju s izvornim
govornikom bez napora s bilo koje strane. Može proizvesti jasan, detaljni tekst o
velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći
prednosti i nedostatke različitih opcija.
B1 Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s
kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se
snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje
na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu
temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje, svoje
snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.
Temeljni
korisnik
A2 Može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od
neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji,
informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može
komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju
jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i
aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svoga obrazovanja, neposrednu
okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.
A1 Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze
koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i
druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o tome gdje
živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi
jednostavni razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovjetno te
da je spreman pomoći.