Natječaj za sudjelovanje na 48. Susretu pjevačkih zborova Naš Kanat je lip

PROPOZICIJE SUSRETA

Skladbe duhovnog karaktera trebaju biti utemeljene na značajkama "istarske ljestvice i čakavskoj riječi”, dok JEDNA SKLADBA može biti  iz klasičnog duhovnog programa neovisno o propozicijama Kanta. Za nove skladbe i  obrade obavezno priložiti  partituru te navesti radi li se o praizvedbi. Ukupno trajanje programa prijavljenog zbora ne smije biti dulje od 12 minuta.

NAGRADA ZA NAJBOLJU IZVEDBU SKLADBE HRVATSKOG SKLADATELJA,  SKLADANE NA ISTARSKOJ LJESTVICI

Novčana nagrada za pjevački zbor od 15 pjevača naviše je 2.000,00 kn.
Novčana nagrada za vokalnu skupinu  od 6 do 15  pjevača je 1.000,00 kn.
Zborovi i vokalne skupine odabiru skladbe po vlastitom izboru.

Svi zborovi sudionici Susreta zborova Naš kanat je lip, koji izvode skladbe napisane od hrvatskih skladatelja na istarskoj ljestvici i čakavskom dijalektu, bit će vrednovani od strane Stručnog povjerenstva.

GOSTI

Gosti zborovi ili vokalne skupine  iz inozemstva, izvode jednu duhovnu skladbu prema propozicijama Kanta, a ostale skladbe iz programa klasične duhovne glazbe. Gosti zborovi koji nisu amateri također izvode program prema propozicijama Kanta.

UPISNINA (KOTIZACIJA)

Kotizacija za sudjelovanje na ovoj  manifestaciji je 35,00 kuna po članu zbora, a uplaćuje se najkasnije do 4. 5. 2020. na žiro-račun Pučkog otvorenog učilišta Poreč, otvoren pri Privrednoj banci Zagreb, HR1323400091834800003, poziv na broj (mala kućica) 68, (velika kućica) 7730 – 78789932299 – 0407. Troškove vlastitog prijevoza i mogućeg boravka u Poreču snose sudionici Susreta.

PRIJAVA

Ispunjenu prijavnicu dostavite do 6. travnja 2020. na adresu: Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, HR-52440 Poreč.

Fax (052) 887 220. E-mail: kultura@poup.hr. Prijavnica treba biti poslana e-mailom (u Wordu), a original iste, uz pečat i potpis, molimo dostaviti poštom.

 

INFORMACIJE

Glazbeno-scenska djelatnost, Pučko otvoreno učilište Poreč
Narodni trg br. 1, 52440 Poreč.

www.poup.hr    kultura@poup.hr   telefon: 052/887 218, 095 904 9443