Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ, sa sjedištem u Poreču, Narodni trg 1, OIB: 78789932299, zastupano po ravnateljici Snježani Radetić (dalje u tekstu: Zakupodavac)
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora


Predmet zakupa je poslovni prostor u Poreču, na adresi F. Glavinića 1, ukupne površine 41,79 m2, u dijelu prizemlja građevine sagrađene na na k.č.br. 317 k.o. Poreč

 

 

 

 

Store owner photo created by tirachardz - www.freepik.com