Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Temeljem odluke Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, KLASA: 007-04/22-01/5, URBROJ: 2167/01-14-05/01-22-4, od 28. 4. 2022., raspisuje se