Katalog informacija

Print

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Pučkog otvorenog učilišta Poreč (Odluka KLASA: 612-02/12-01/436)

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje - Ana Čehić Anić
Telefon: 052/887 216
E-mail: ana.cehic-anic@poup.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00-15.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

Pisanim putem:
- poštom na adresu:    Pučko otvoreno učilište Poreč
                                 Službenik za informiranje
                                 Narodni trg 1
                                 52440 Poreč

- putem elektroničke pošte: ana.cehic@poup.hr ili info@poup.hr

- faksom na broj: 052/431-598


Usmeno:
- zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Poreč
- putem telefona na broj: 052/887-216 ili 052/887-210 (centrala)


Obrazac
Zahtjev za pristup informacijama

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. (PDF)